GBPusd tiếp tục ghi điểm {8/6/2011}

08/06/2011
Tags: