@EURUSD Phiên Mỹ 12/9/2011: Tiếp tục xu hướng tăng hồi phục

12/09/2011
Tags: