@GOLD Phiên Á 15/9/2011 (Điều chỉnh và tiếp tục xu hướng tăng)

15/09/2011
Tags: